Документ без названия
 Україна

Розділ 6 - Кабінет Міністрів України .
Органи виконавчої влади

Стаття 113 . Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України , підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах , передбачених у статтях 85 , 87 Конституції України .

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України , актами Президента України .

Стаття 114 . До складу Кабінету Міністрів України входять Прем'єр - міністр України . Перший віце - прем'єр - міністр , три віце - прем'єр - міністра , міністри.

Прем'єр - міністр України призначається Президентом України за згодою більше половини від конституційного складу Верховної Ради України .

Персональний склад Кабінету Міністрів України призначається Президентом України за поданням Прем'єр -міністра України . Прем'єр - міністр України керує роботою Кабінету Міністрів України , спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України , схваленої Верховною Радою України .

Прем'єр - міністр України входить із поданням до Президента України про створення , реорганізації та ліквідації міністерств , інших центральних органів виконавчої влади , в межах коштів , передбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

Стаття 115 . Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраним Президентом України . Прем'єр - міністр України , інші члени Кабінету Міністрів України мають право заявити Президентові України про свою відставку.

Відставка Прем'єр - міністра України має наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України . Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України .

Кабінет Міністрів України , відставку якого прийнято Президентом України , за його дорученням продовжує здійснювати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України , але не більше шістдесяти днів .

Прем'єр - міністр України зобов'язаний подати Президентові України заяву про відставку Кабінету Міністрів України за рішенням Президента України чи у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри.

Стаття 116 . Кабінет Міністрів України :
1 ) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України , здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави , виконання Конституції і законів України , актів Президента України ;
2 ) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
3 ) забезпечує проведення фінансової , цінової , інвестиційної та податкової політики; політики у сферах праці та зайнятості населення , соціального захисту , освіти , науки і культури, охорони природи , екологічної безпеки і природокористування;
4 ) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного , науково -технічного , соціального і культурного розвитку України ;
5 ) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює управління об'єктами державної власності відповідно до закону;
6 ) розробляє проект закону про Державний бюджет України і забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України , подає Верховній Раді України звіт про його виконання;
7 ) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України , громадського порядку , боротьби зі злочинністю ;
8 ) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної діяльності України , митної справи;
9 ) спрямовує і координує роботу міністерств , інших органів виконавчої влади;
10 ) виконує інші функції , визначені Конституцією та законами України , актами Президента України .

Стаття 117 . Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр -міністр України . Нормативно - правові акти Кабінету Міністрів України , міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку , встановленому законом.

Стаття 118 . Виконавчу владу в областях і районах , містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України .

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України .

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України , підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень , делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій , що суперечать Конституції та законам України , іншим актам законодавства України , можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації , на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради. Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119 . Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують :
1 ) виконання Конституції та законів України , актів Президента України , Кабінету Міністрів України , інших органів виконавчої влади;
2 ) законність і правопорядок ; додержання прав і свобод громадян;
3 ) виконання державних і регіональних програм соціально - економічного та культурного розвитку , програм охорони довкілля , а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно - Культурного розвитку;
4 ) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
5 ) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
6 ) взаємодію з органами місцевого самоврядування;
7 ) реалізацію інших наданих державою , а також делегованих відповідними радами повноважень.

Стаття 120 . Члени Кабінету Міністрів України , керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою , крім викладацької , наукової та творчої у позаробочий час , входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства , що має на меті одержання прибутку.

Організація , повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України , інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України .