Документ без названия
 Україна

Розділ 5 - Президент України

Стаття 102 . Президент України є главою держави і виступає від імені держави. Президент України є гарантом державного суверенітету , територіальної цілісності України , додержання Конституції України , прав і свобод людини і громадянина .

Стаття 103 . Президент України обирається громадянами України на основі загального , рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.

Президентом України може бути обраний громадянин України , який досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.

Одне і те ж особа не може бути Президентом України більше двох термінів поспіль. Президент України не може мати іншого представницького мандата , обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян , а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства , що має на меті одержання прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України . У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

Стаття 104 . Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів , з моменту складення присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України .

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України .

Президент України складає таку присягу: "Я , (ім'я та прізвище) , волею народу обраний Президентом України , заступаючи на цей високий пост , урочисто присягаю на вірність Україні . Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України , дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу , обстоювати права і свободи громадян , дотримуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників , підносити авторитет України у світі ".

Президент України , обраний на позачергових виборах , складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

Стаття 105 . Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону. Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно , якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.

Стаття 106 . Президент України :
1 ) забезпечує державну незалежність , національну безпеку і правонаступництво держави;
2 ) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України ;
3 ) представляє державу в міжнародних відносинах , здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави , веде переговори та укладає міжнародні договори України ;
4 ) приймає рішення про визнання іноземних держав;
5 ) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;
6 ) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції , проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
7 ) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки , встановлені цією Конституцією;
8 ) припиняє повноваження Верховної Ради України , якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися ;
9 ) призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр -міністра України ; припиняє повноваження Прем'єр -міністра України та приймає рішення про його відставку;
10 ) призначає за поданням Прем'єр -міністра України членів Кабінету Міністрів України , керівників інших центральних органів виконавчої влади , а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах ;
11 ) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади; 12 ) призначає половину складу Ради Національного банку України ;
13 ) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
14 ) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України , Голови Фонду державного майна України , Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України ;
15 ) створює , реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр -міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади , діючи в межах коштів , передбачених на утримання органів виконавчої влади;
16 ) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
17 ) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України ; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України , інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;
18 ) очолює Раду національної безпеки і оборони України ;
19 ) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України ;
20 ) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу , небезпеки державній незалежності України ;
21 ) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану , а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України ;
22 ) призначає третину складу Конституційного Суду України ;
23 ) утворює суди у визначеному законом порядку;
24 ) присвоює вищі військові звання , вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;
25 ) нагороджує державними нагородами ; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними ;
26 ) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України , про надання притулку в Україні ;
27 ) здійснює помилування ;
28 ) створює у межах коштів , передбачених у Державному бюджеті України , для здійснення своїх повноважень консультативні , дорадчі та інші допоміжні органи і служби ;
29 ) підписує закони , прийняті Верховною Радою України ;
30 ) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України ;
31 ) здійснює інші повноваження , визначені Конституцією України . Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України . Акти Президента України , видані в межах повноважень , передбачених пунктами 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 14 , 15 , 17 , 18 , 21 , 22 , 23 , 24 цієї статті , скріплюються підписами Прем'єр - міністра України і міністра , відповідального за акт та його виконання .

Стаття 107 . Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України .

Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони .

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України . Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України .

До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр -міністр України , Міністр оборони України , Голова Служби безпеки України , Міністр внутрішніх справ України , Міністр закордонних справ України . У засіданнях Ради національної безпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України .

Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України . Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом.

Стаття 108 . Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України . Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1 ) відставки ;
2 ) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3 ) усунення з поста в порядку імпічменту;
4 ) смерті

Стаття 109 . Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України .

Стаття 110 . Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена ​​на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням , прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду України - за зверненням Верховної Ради України , і медичного висновку .

Стаття 111 . Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину .

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України .

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію , до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України .

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України .

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома чвертями її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння , в яких звинувачується Президент України , містять ознаки державної зради або іншого злочину .

Стаття 112 . У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108 , 109 , 110 , 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр - міністра України .

Прем'єр - міністр України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження , передбачені пунктами 2 , 6 , 8 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 22 , 25 , 27 статті 106 цієї Конституції .