Документ без названия
 Україна

Розділ 11 - Місцеве самоврядування

Стаття 140 . Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл , селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України .

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України .

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку , встановленому законом , як безпосередньо , так і через органи місцевого самоврядування: сільські , селищні , міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування , що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл , селищ та міст, є районні та обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Сільські , селищні , міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові , вуличні , квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції , фінансів , майна .

Стаття 141 . До складу сільської , селищної , міської ради входять депутати , які обираються жителями села , селища , міста на основі загального , рівного , прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.

Територіальні громади на основі загального , рівного , прямого виборчого права шляхом таємного голосування обирають строком на чотири роки відповідно сільського , селищного та міського голову , який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях.

Статус голів , депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження , порядок утворення, реорганізації , ліквідації визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Стаття 142 . Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно , доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля , природні ресурси , що знаходяться у власності територіальних громад сіл , селищ , міст , районів у містах , а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних та обласних рад.

Територіальні громади сіл , селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності , а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання ) комунальних підприємств , організацій і установ , створювати для цього відповідні органи і служби.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування , фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади , компенсуються державою.

Стаття 143 . Територіальні громади села , селища , міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном , що є в комунальній власності;

  1. затверджують програми соціально -економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання;

  2. затверджують бюджети відповідних адміністративно- територіальних одиниць і контролюють їх виконання;

  3. встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону;

  4. забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

  5. створюють , реорганізують і ліквідують комунальні підприємства , організації та установи , а також здійснюють контроль за їх діяльністю;

  6. вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально - економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети , які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів , залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально -економічних і культурних програм , та контролюють їх виконання ; вирішують інші питання , віднесені законом до їх компетенції.

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому законом порядку окремих загальнодержавних податків , передає органам місцевого самоврядування відповідні об'єкти державної власності .

Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 144 . Органи місцевого самоврядування в межах повноважень , визначених законом , приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

Стаття 145 . Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку.

Стаття 146 . Інші питання організації місцевого самоврядування , формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування визначаються законом